Algemene Huurvoorwaarden

Tussen de verhuurder en de huurder, meer gespecifieerd in de huurovereenkomst

1. Algemeen

De huurder en verhuurder komen overeen dat de huur tot stand kan komen door het versturen van e-mails. Bij schriftelijke of per e-mail bevestiging door de huurder van de overgemaakte huurovereenkomst aanvaardt de huurder deze algemene huurvoorwaarden, zonder enig voorbehoud.
In geen geval zal de verhuurder aanvaarden een overeenkomst te sluiten met een persoon jonger dan 18 jaar. Alle reserveringen die afgesloten worden door personen jonger dan 18 jaar worden onbestaande geacht, zonder dat de huurder van de verhuurder een schadevergoeding kan eisen.
De verhuurder behoudt zich het recht om de toegang tot de gehuurde woning bij aankomst te verbieden of een einde te maken aan het verblijf, zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding, indien de huurder zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.

2. onderwerp van de huurovereenkomst

De verhuurder geeft in huur aan de huurder de vakantiewoning en/of chalets van de Eybeekhoeve (gespecifieerd in de huurovereenkomst), gelegen in de Warandestraat 18, 8978 Watou, België.
Het huis is geschikt voor maximaal 20 personen, de chalets voor telkens maximaal 4 personen.

3. aanvaarding goede staat

De verhuurder biedt de woning aan in goede staat van onderhoud, veiligheid,hygiëne en bewoonbaarheid.
Indien er klachten zijn, dient de huurder deze meteen aan de verhuurder te melden waarna getracht zal worden de klacht in onderling overleg te regelen.

4. bestemming en gebruik

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch de woning te verhuren aan derden.
De huurder zal tijdens de huurperiode het gehuurde als een goede huisvader beheren.
De huurder verbindt zich ertoe het huisreglement te volgen zoals het afval correct te sorteren en op het eind van het verblijf alles op te ruimen en in de oorspronkelijke staat terug te zetten. Het huisreglement kan je op de website terugvinden.

5. betaling en voorwaarden

De verhuurprijs staat op de huurovereenkomst.
Alvorens een boeking definitief is dient de huurovereenkomst aangevuld met alle nodige gegevens teruggemaild te worden, en 40% van de huurprijs betaald te worden. Dit dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de documenten. Het restant van de huurprijs (het saldo) dient minstens 4 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te worden. De betalingen kunnen uitsluitend gebeuren via een bankoverschrijving. Het rekeningnummer staat vermeld op onze huurovereenkomst.
In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de dag van de aanvang tot stand komt, moet meteen de gehele huurprijs voldaan worden.

De verplichting van de huurder om toegang tot de woning te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per mail van op de hoogte. Hij heeft dan nog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 5 dagen over te schrijven. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 40% geldt dan als annuleringskost.

6. huurwaarborg

De huurwaarborg wordt betaald samen met het saldo 4 weken voor aanvang van de huurperiode.
In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de dag van de aanvang tot stand komt, wordt de waarborg betaald samen het de gehele huurprijs.
In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de dag van de aanvang tot stand komt, moet meteen de gehele huurprijs voldaan worden.
De huurwaarborg zal na de verhuurperiode aangewend worden om
 • de kosten van herstellingen of vervangingen die voortvloeien uit beschadigingen of verliezen die de huurder heeft veroorzaakt aan de woning of aan de inhoud ervan te betalen.
 • de kosten die voortvloeien uit het niet correct naleven van het huisreglement (zoals het sorteren van het afval, opruimen en terugzetten van materiaal, meubilair en speelgoed) te betalen.
 • Wanneer geen schade of verlies vastgesteld is en het huisreglement correct werd nageleefd, zal deze huurwaarborg binnen de 3 weken na de huurtermijn teruggestort worden op het rekeningnummer aangegeven in het huurcontract. Indien dit niet het geval is, zal de vereffening gebeuren zodra alles hersteld of aangevuld is, of zodra het extra opruimwerk is uitgevoerd. Voor het verlies van een sleutel(set) wordt 50€ aangerekend.
Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per mail van op de hoogte. Hij heeft dan nog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 5 dagen over te schrijven. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 40% geldt dan als annuleringskost.

7. opzegging

De verhuurder behoudt zich het recht om de overeenkomst op te zeggen omwille van een geval van overmacht. In dit geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulering van het huurcontract en zal deze binnen de week na annulering de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.
De huurder kan op elk ogenblik de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen. Elke annulering moet per mail aan de verhuurder worden gemeld. Hij zal de verhuurder schadeloos stellen voor de schade die hij geleden heeft als gevolg van deze annulering..
De schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:
 • in geval van annulering tussen de reserveringsdatum en 30 dagen voor het begin van het verblijf: 40% van de totale prijs van het verblijf.
 • in geval van annulering tussen de 30ste dag en het begin van de huurperiode: 100%
  van de totale prijs van het verblijf.
Annulatieverzekering: annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.

8. verantwoordelijkheid bij schade, ongevallen, inbraak en diefstal

Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meldt, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken.
De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak (bv. door het niet afsluiten van ramen of deuren).
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting ( binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en/of rondom het vakantiedomein.

9. Allergieën

Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitzonderingen hierop:
 • Als het meebrengen van een huisdier uitdrukkelijk per mail is overeengekomen tussen huurder en verhuurder, en indien dit dan ook vermeld wordt in het huurcontract.
 • Per huisdier wordt een toeslag van €30 aangerekend.
 • Indien de huurder de verhuurder per mail laat weten dat dit
  over een welgemanierd en goed opgevoed huisdier gaat
In het huis, chalets en stallen is roken niet toegestaan.

10. Andere

Bij betaling van het voorschot geldt dat u zich akkoord verklaart met de voorwaarden in dit document beschreven.
Geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbank te Ieper.